kurek

Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego

Według tekstu kronikarza Towarzystwa Strzeleckiego w Bytomiu z 1925 r. nieznane są początki bractwa. Z informacji z 1824 r. wynika, że zostało ono utworzone do ochrony miasta przed ponad 316 laty, a więc przed rokiem 1508. Z innych, wcześniejszych wzmianek, datowanych na 1728 r., można się dowiedzieć, że hrabia Karol Józef Henckel z Donnersmarków, w którego posiadaniu znajdował się Bytom, ożywił zawody strzeleckie, które nie odbywały się przez 220 lat.

Previous
Next
swietlica

Świetlica

Przy szkole działa świetlica szkolna, w której uczniowie mogą odrabiać lekcje,
bawić się oraz odpocząć w godzinach: 6.30 – 17.00.

Numer telefonu do świetlicy szkolnej
Kontakt (sekretariat): 32/389-47-73 wew. 1

UWAGA!

Zainteresowanych rodziców zapisem dziecka do świetlicy prosimy o wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 46 w Bytomiu i oddanie jej kierownikowi lub wychowawcom świetlicy w dniu 1 września 2022r. Zapisy dziecka do świetlicy trwają do 09.09.2022r.
Kartę zapisu można pobrać u kierownika lub wychowawcy świetlicy.

Zachęcamy do odwiedzania naszego BLOGA, w którym zamieszczamy informacje na temat aktualnych wydarzeń oraz zdjęcia i prace naszych wychowanków. 

Kierownik świetlicy:
mgr Aldona Młynek – Gaj

Wychowawcy: mgr Daria Jacalska, mgr Bożena Marut, mgr Weronika Macioł, p. Beata Szołtysik, mgr Violetta Nicpoń

Regulamin Świetlicy

Archiwum

Grażyna Tużnik

Gdzie tak pędzą już od rana?
Na naukę nadszedł czas.
Bim-bam – zegar wybija siódmą, dzieci czekać długo nie znoszą.
Nikomu nie będzie tu nudno,”
Sezamie, otwórz się ” proszą.
Drzwi się w końcu otwierają i pani dzieci zaprasza.        
W biegu kurteczki ściągają, piękna ta świetlica nasza!
W rogu półeczka z puzzlami, obok gry i książeczki,
dla chłopców samochody i klocki, a dla dziewczynek laleczki.
Bardzo lubimy naszą świetlicę i czas, który tu spędzamy.
Teraz sprzątniemy, wytrzemy tablicę, a jutro znów się spotkamy!

                                                                            

Nasze akcje:
Co roku organizujemy zbiórkę karmy dla Schroniska dla zwierząt.

PROCEDURA KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ
przy Szkole Podstawowej nr 46 w Bytomiu

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej

Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych (Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej), składanego corocznie u kierownika świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

Zgłoszenia do świetlicy na bieżący rok szkolny dokonują rodzice/opiekunowie prawni w terminie do 15 września danego roku szkolnego.

Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić dziecko do świetlicy w innych terminach
w uzasadnionych przypadkach.

Rozpatrzenie zgłoszeń o przyjecie dziecka do świetlicy, które zostały zgłoszone po przewidzianym terminie następuje po rozpoznaniu potrzeb oraz w zależności od ilości wolnych miejsc. Na przyjęcie dziecka do świetlicy musi wyrazić zgodę dyrektor szkoły.

Karty zgłoszenia są pobierane u nauczycieli świetlicy lub u kierownika świetlicy.

Do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

  • obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących zawodowo
  • rodziców/opiekunów prawnych samotnie wychowujących dziecko pracujących zawodowo.

Na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy wymagane jest poświadczenie z zakładu pracy potwierdzające aktualne zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych – pieczątka z zakładu pracy.

Opieką świetlicy objęci są również uczniowie, którzy oczekują na kolejne lekcje w przypadku zmiany planu i podziału na grupy.

W świetlicy tworzone są grupy wychowawcze, które nie powinny przekraczać 25 wychowanków. Grupą w miarę możliwości opiekuje się jeden wychowawca.

Rezygnację z miejsca w świetlicy rodzic zobowiązany jest zgłosić do wychowawcy lub kierownika świetlicy.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/opiekunów prawnych i innych osób upoważnionych

Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej są przyprowadzane przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne upoważnione osoby, lub przychodzą same.

Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, ale nie zgłosiło się do świetlicy.

Dziecko przychodząc do świetlicy zgłasza nauczycielowi swoją obecność.

Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy, zgłasza swoje wyjście do domu nauczycielowi powiadamiając kto je odbiera.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o odbiorze dziecka ze świetlicy.

Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy. Ze świetlicy lub miejsca przebywania grupy świetlicowej można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.

Uczeń klasy pierwszej powinien być odbierany przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców/opiekunów prawnych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej za okazaniem dokumentu tożsamości. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w Karcie zapisu, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.

W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (osobistym lub telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamość.

Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu, musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, zawarte w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po godz. 17.00 wychowawcy świetlicy nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą za nie odpowiedzialności. O sytuacji nie odbierania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje Dyrektora szkoły.

Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.

Procedura postępowania z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia dodatkowe

Podczas zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko ponosi osoba prowadząca zajęcia.

Osoba prowadząca zajęcia zaprowadza na zajęcia i przyprowadza dzieci po skończeniu zajęć do świetlicy.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy szkolnej przez ucznia bez pozwolenia

Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia rodziców/opiekunów prawnych i wychowawcę klasy.

W obecności rodziców/opiekunów prawnych przeprowadza rozmowę z uczniem, w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.

Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji i dzienniku.

W przypadku ponownego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia rozmowę z uczniem przeprowadza pedagog szkolny.

W przypadku trzeciego opuszczenia przez dziecko świetlicy bez pozwolenia uczeń zostaje zawieszony w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.

Procedura kontaktów z rodzicami

Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do stałego kontaktu z rodzicami poprzez rozmowy indywidualne lub kontakt telefoniczny.

Wychowawca świetlicy każdą rozmowę z rodzicem wpisuje do dziennika lub zeszytu kontaktów z rodzicami.

Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni nie odebrali dziecka ze świetlicy szkolnej do godz.17.00

Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka wskazanymi
w karcie zapisu dziecka świetlicy szkolnej.

Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka (do 15 min.).

W przypadku kilkukrotnego dalszego nieterminowego odbierania dziecka rodzic/opiekun prawny zostaje pouczony, iż w przypadku powtórzenia się takiej sytuacji, dziecko zostanie przekazane pod opiekę odpowiednim organom.

W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, nauczyciel informuje Dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.

Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i zapewnienia uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu rodziców/opiekunów prawnych, policja w obecności nauczyciela przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi.

W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy lub izbę dziecka.

Przed wyjściem uczniów na lekcje oraz po ich przyjściu do świetlicy po lekcjach nauczyciele świetlicy wpisują lub odpisują ich na liście obecności.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia ze świetlicy szkolnej przez osobę, co do której zachodzi podejrzenia bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko jest odbierane przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna dziecka.

O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest powiadomić wychowawcę ucznia, pedagoga szkolnego i Dyrektora szkoły.

Z zaistniałej sytuacji nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową.

W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka należy wezwać policję.

Procedura przyprowadzania dziecka klas I przez wychowawców do świetlicy szkolnej

Wychowawca klas I jest zobowiązany do odebrania uczniów ze świetlicy przed rozpoczęciem zajęć oraz do odprowadzenia uczniów po zakończonych lekcjach do świetlicy.

Jeżeli lekcje zaczyna lub kończy inny nauczyciel ( np. religii, języka obcego itd. ) jest on również zobowiązany do odprowadzenia ich do świetlicy po skończonej lekcji.

Nauczyciel/wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować nauczyciela świetlicy ilu uczniów pozostawia w świetlicy.

Procedura postępowania z dziećmi, które nie są zapisane do świetlicy, a zostały czasowo z różnych przyczyn pozostawione bez opieki

W sytuacjach wyjątkowych dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą przebywać w niej
w przypadku, gdy liczebność grupy obecnej w świetlicy nie przekracza 25 uczniów.

Jeżeli uczeń skończył zajęcia, a nie uczęszcza on do świetlicy szkolnej, opiekę do momentu przyjścia rodziców zapewnia mu nauczyciel mający z nim ostatnią lekcję.

W sytuacji opisanej w punkcie 2, jeżeli nauczyciel ma jeszcze planowane zajęcia dydaktyczne, może wówczas przyprowadzić dziecko do świetlicy. Robi to osobiście i podaje dane ucznia. Zobowiązany jest do powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów o pozostawieniu dziecka w świetlicy.

Chore dzieci wychowawca świetlicy w trakcie zajęć świetlicowych przekazuje pod opiekę pielęgniarki szkolnej, gdzie pozostają do momentu przekazania ich pod opiekę rodziców/opiekunów.

Procedury przy zwalnianiu dziecka z zajęć świetlicowych. Procedura dotyczy postępowania w przypadku konieczności zwolnienia ucznia ze świetlicy w czasie kiedy powinien w niej przebywać przed lub po lekcjach.

Podczas każdorazowego zwolnienia z zajęć świetlicowych, uczeń powinien posiadać informację na piśmie od rodzica lub opiekuna z czytelnym podpisem i datą. W piśmie takim powinna być wyraźnie wyrażona zgoda na samodzielne wyjście ucznia.

Wymieniony dokument uczeń powinien przedstawić wychowawcy świetlicy.

Bez spełnienia powyższych warunków dziecko nie będzie mogło samodzielnie opuścić świetlicy.

W wyjątkowych sytuacjach można dokonać zwolnienia na podstawie telefonu od rodziców/opiekunów prawnych.

Procedura postępowania w przypadku kradzieży

Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na terenie świetlicy wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia i sporządza notatkę służbową w zeszycie informacji o uczniach.

Wychowawca informuje o zajściu pedagoga szkolnego, który wdraża szkolną procedurę postępowania w przypadku kradzieży w szkole.

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie w niej drogich przedmiotów, zabawek, telefonów komórkowych itp.

W przypadku wyjaśnienia zajścia, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany zgodnie ze statutem szkoły, a jego rodzice zostają powiadomieni o zajściu.

Na wniosek dyrektora szkoły o dokonanym przestępstwie może zostać powiadomiona policja, a wychowawca świetlicy zabezpiecza dowody dokonanego czynu.

W przypadku powtarzających się kradzieży tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Procedury postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji fizycznej.

Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji – izolacja uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców o zdarzeniu.

  1. Wychowawca świetlicy sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.
  2. W razie konieczności wychowawca świetlicy powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga oraz w skrajnie trudnych sytuacjach wzywa policję i pogotowie ratunkowe.
  3. W przypadku powtarzającej się agresji fizycznej tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.

Procedury postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów.

  1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zajściu wychowawcę klasy i rodziców oraz sporządza notatkę służbową w dzienniku świetlicowym danej grupy.
  2. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do podjęcia przyjętych przez zespół i uczestników świetlicy działań wychowawczych wobec ucznia niszczącego mienie.
  3. Sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody.
  4. W przypadku powtarzającej się sytuacji niszczenia mienia przez tego samego ucznia następuje skreślenie z listy uczestników świetlicy.
  5. Za wartościowe przedmioty przyniesione do świetlicy, wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności.

Procedura spożywania posiłków w stołówce szkolnej

Dzieci korzystające z posiłków w stołówce szkolnej, obiady spożywają pod opieką nauczyciela dyżurującego.

Spożywanie obiadów odbywa się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora szkoły grafikiem.

Podczas posiłku uczniowie mogą zostawić swoje rzeczy (tj. tornister, worek, kurtkę) w stołówce szkolnej wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.

Wszystkie klauzule o Państwa danych osobowych dostępne są w zakładce RODO